Đang tuyển 15534
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 12817
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 20149
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 30245
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 14112
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 3437
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 34973
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779