Tuyển thường xuyên 19041
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 18383
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 27901
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 40093
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 31484
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 4583
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 38934
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779