Đang tuyển 13724
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 21543
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 31975
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 17343
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 3699
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 35953
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779